Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

BOSTADSANSÖKAN

På den här sidan kan du fylla i en bostadsansökan. Du kan skriva ut och fylla i ansökan. Sänd den per post till vårt kontor. Kom ihåg de nödvändiga bilagorna, det finns alternativ i slutet av ansökan! Om ansökan väcker frågor, tveka inte att kontakta oss! Fastighets Memo betjänar i Lovisaområdet.

Nätblankett

Hyresbostad
Byte av hyresbostad

Sökandes personuppgifter

Ja
Nej
Ogift
Förlovad
Samboende
Gift
Bor åtskilda
Frånskil
Änka/änkling

Personuppgifter om make/maka/sambo

(I fylls bara om maken/makan/sambon flyttar till den sökta bostaden)

Ja
Nej

Övriga personer som flyttar in

Finns
Finns inte

Lägenhet som söks

Alla områden
Vanlig hyresbostad
Tjänstebostad
Bostad för äldre
Servicehem
Stödbostad
Studentbostad
Kollektiv bostad
Annat, vad
byggs
gammal
vilkendera som helst
Höghus
Radhus
Småhus
Vilken som helst
1r + kv/k
2r + kv/k
3r + k
4r + k
5r + k
Större
Vilken som helst

Behovet av bostad

(Fyll i punkterna 1-3 vid behov)

Bostadslös
Bostaden är obeboelig
Domstolsbeslutbeslut
Besittningsförhållandet gällande bostaden upphör/har upphört
Dömts till skilsmässa
Domstolsbeslut om att samlevnaden upphör
Skilsmässa är anhängig
Bostaden rivs
Bostaden renoveras
Bostaden är under boenderförbud

3. Flyttning till orten pga. arbetsplatsen eller av annat skäl

Ja
Nej
Hyrs ut
Säljs/är till salu

4. Uppgifter om den nuvarande bostaden och bostadsbehovet

Boendetäthet

Höghus
Radhus
Egnahemshus
annat, vad
1r+kv/k
2r+kv/k
3r+k
4r+kk
5r+kk
Avlopp
Vattenledning
Varmvatten
Central-/eluppvärmning
wc inomhus
Bad- eller duschrum
Bostadsspecifik bastu
Balkong
Hiss (i huset)
Utmärkt
God
Tillfredsställande
Svag
Ägare
Hyresgäst
Underhyresgäst
Hyresgäst i andra hand
Tjänstebostad
Internat
Bostadsrättsbostad
Bostad i gemensamt bruk
Jag bor hos mina föräldrar
Annat, vad

Boendekostnader

En familjemedlem har en bestående sjukdom eller skada som kräver att bostaden måste vara hälsosammare eller lämpligare
Annan orsak, vad

5. Inkomster och förmögenhet

Skriv uppgifter om inkomster och utgifter i fälten. Om ni har flera belopp för samma punkt, skriv in summan av beloppen och specificera beloppen i tilläggsuppgifterna i punkt (8), eller i en skild utredning.

Sökanden

Äkta make/maka/sambo

Övriga

6. Utredning av ägandebostad/fastighet

En aktielägenhet
Ett egnahemshus
ägandedel (t.ex. 1/2 eller 25 %)
ett annat bostadshus
en annan fastighet
äger inget av de ovan nämnda
Sökandens egen bostad
Hyrd
Fritidsbostad
Är till salu
Annat, vad

7. Utredning av annan förmögenhet

Börsnoterade aktier

8. Tilläggsuppgifter

Härmed intyga jag att uppgifterna ovan är riktiga
Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Kiinteistö Memo
Mariankatu 22 B 11
07900 LOVIISA

FO-nummer: 1053216-6
Telefonnummer: +35819532271

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa