Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

TABELL ÖVER ANSVARSFÖRDELNING

Tabellen över ansvarsfördelningen är avsedd för fastigheternas såväl ansvarspersoner som aktieägare för att klarlägga frågor gällande ansvaret för reparationer och skötsel och för att förebygga tvister och stridigheter kring dessa frågor i fastighetsaktiebolaget. Vår tabell över ansvarsfördelning har utarbetats av erfarna jurister vid Finlands Fastighetsförbund och av andra experter i fastighetsbranschen.

Fastighets Memo erbjuder kompletta disponenttjänster för fastighetsbolag och andra fastigheter i Lovisaområdet. Kontakta oss och fråga mer!

TABELL ÖVER ANSVARSFÖRDELNINGEN I FASTIGHETSBOLAG

Delar av eller apparater i lägenheter Ansvarsfördelning  
Konstruktioner Bolaget Aktieägaren
Yttertaket
Golv och innertak (Övre, nedre och mellanliggande bjälklag)
Ytterväggar, väggar, pelare och balkar
Sättningar och sprickor i konstruktioner
Balkonger
Värme-, ljud- och vattenisoleringar
Målningar, tapeter m.m. golv- och väggbeläggningar inomhus  
Rappningar inomhus, spacklade ytor och nedsänkta tak 
Till början av tabellen
Dörrar
Ytterdörrar i lägenheter och balkongdörrens yttersta dörr  x
Mellandörrar i lägenheter och inre balkongdörrar x
Postluckor x
Namnskylt på lägenheters ytterdörr x
Lås i lägenheters ytterdörrar och balkongdörrar x
Extra lås i ytterdörrar = "säkerhetslås", säkerhetskedja och inbrottsskydd (installerade av aktieägaren) x
Dörrstängare (dörrpump) x
Dörrstoppare och länk för öppethållande (yttre) x
Dörrklocka (mekanisk) x
Dörröga (installerat av aktieägaren) x
Automatiska ytterdörrar
(t.ex. lyft-, roter-, eller skjutdörrar) inne l lägenheter
x
Automatiska ytterdörrar
(t.ex. lyft-, roter-, eller skjutdörrar) utanför lägenheter
x
Till början av tabellen
Fönster
Ytterbågar och karmar x
Innerbågar och mellanbågar x
Underhåll och målning av yttre sidan av fönster x
Underhåll av inre sidan av fönster samt målning av inre sidan och mellanliggande delar av fönster x
Ytterglas i fönster x
Inre glas i fönster
(även vakuumglaselement som kan öppnas)
x
Vädringsluckor x
Vakuumglaselement som är fast installerade i väggkonstruktionen x
Gång av och beslag i ytterbågar x
Gång av och beslag i innerbågar x
Don för öppethållande av fönster (hake på inre sidan av fönstret) x
Tätning av balkongdörrar och fönsterbågar x
Balkongglas, markiser m.m. konstruktioner x
Spjälgardiner x
Till början av tabellen
Fasta inventarier, armaturer och anordningar
Skåp och skrubbar x
Fönsterbräden och skådefönsterbräden x
Fönstergardinstänger och gardinbräden x
Bastulavar x
Ugnar och öppna spisar x
Anordningar för vatten, avlopp och uppvärmningsvatten
Kar och hoar
(handtvättställ, badkar, bubbelbadkar,
duschkar, diskhoar och -bord)
x
Vattenkranar och blandare x
Bastur som inventarie, ångskåp och ångbastur x
Slangar och kopplingsrör samt handduschar x
Ventiler (värmeelement-, avstängnings- och säkerhetsventiler) x
Toalettsitsar, -skålar, -behållare och spolventilanordningar x
Anslutning av tvättmaskiner x
Rör och ledningar (vatten, avlopp och värme) x
- skyldighet att anmäla om stopp i avlopp x
- Avlägsnande av avloppsstopp x
Lägenhetsspecifika vattenmätare x
Lägenhetsspecifika cirkulationsvattenpumpar x
Vattenlås och golvbrunnar
- Reparationer och förnyande x
- Rengöring x
Simbassängsanordningar
- Reparationer och förnyande x
- Rengöring x
Varmvattenberedare
(i dess helhet: el- och vattenanordningar,
ventiler och rör)
x
Anordningar för uppvärmning med vatten
(bl.a. värmeelement, golvvärme och
torkelement)
x
Sand-, fett-, bensin- och oljeavskiljare x
Luftvärmepump (installerad av bolaget) x
Jordvärmepump x
Till början av tabellen
Ventilation och kanaler
SYSTEM FÖR NATURLIG VENTILATION
Friskluftsventiler 
- Reparation och förnyande, delar utom- och inomhus x
- Rengöring, delar inomhus x
Filter (ventiler för utomhus-, ersättande och friskluft)
- Förnyande och rengöring av delar som finns eller byts inne i lägenheter x
- Förnyande och rengöring av delar som finns eller byts utanför lägenheter x
Frånluftsventiler
- Reparationer och förnyande x
- Rengöring x
Frånluftskanaler x
MASKINELLA SYSTEM FÖR FRÅNLUFTSVENTILATION
Friskluftsventiler, reparation och förnyande av delar utom- och inomhus x
Filter (ventiler för utomhus-, ersättande och friskluft)
- Förnyande och rengöring av delar som finns eller byts inne i lägenheter x
- Förnyande och rengöring av delar som finns eller byts utanför lägenheter x
Fettfilter (av metall) i spiskupor
- Förnyande x
- Rengöring x
Fettfilter (övriga, t.ex. av textilier) i spiskupor
- Förnyande och rengöring x
Spiskupa
- Apparaten x
- Belysning och belysningsavbrytare x
Spisfläktar jämte filter x
Frånluftsventiler
- Reparationer och förnyande x
- Rengöring x
Frånluftskanaler jämte utrustningar x
Frånluftsmaskiner
(bl.a. frånluftsfläktar och takfläktar)
x
Anordningar för automatik för och styrning av ventilation samt brytare x
MASKINELLA SYSTEM FÖR IN- OCH FRÅNLUFTSVENTILATION
Inluftsventiler x
Filter (ventiler för utomhus-, ersättande och friskluft)
- Förnyande och rengöring av delar som finns eller byts inne i lägenheter x
- Förnyande och rengöring av delar som finns eller byts utanför lägenheter x
Fettfilter (av metall) i spiskupor
- Förnyande x
- Rengöring x
Fettfilter (övriga, t.ex. av textilier) i spiskupor
- Förnyande och rengöring x
Spiskupa
- Apparaten x
- Belysning och belysningsavbrytare x
Spisfläktar jämte filter x
Frånluftsventiler
- Reparationer och förnyande x
- Rengöring x
In- och frånluftskanaler jämte utrustning x
In- och frånluftsmaskiner bl.a. frånluftsfläktar och takfläktar x
Element för tillvaratagande av värme, för uppvärmning och kylning av inluft x
Anordningar för automatik för och styrning av ventilation samt brytare x
Till början av tabellen
Eltekniska system
Ledningar i lägenheter för el- och dataöverföring, avseende fasta nätverk x
Fördelningstavlor (säkringstavlor) x
Elmätare
Brytare och väggkontakter x
Kontakter för biluppvärmning jämte utrustning x
Säkringar, lysrör, lampor, LED-lampor och fiberbelysning x
Fasta belysningsarmaturer x
Lägenhetsspecifika eluppvärmningsanordningar och
värmekablar jämte regulatorer
(bl.a. tak- och golvvärme samt el-element)
x
Hushållsmaskiner (kylskåp, frysar, spisar,
hällar, ugnar, tvättmaskiner, torkskåp för tvätt m.m.)
x
Kylrum jämte kylanordningar x
Varmvattenberedare (i dess helhet) x
Bastuugnar och manöverpaneler x
Centraldammsugare
- Delar inne i lägenheter x
- Delar utanför lägenheter x
- Centralenheter och rör x
Säkerhets-, underhålls- och detektorsystem
- Utrymningsvägar, säkerhetsbelysnings-, branddetektor- och
brandvarnarsystem
x
- Byggnadstekniska larmsystem (t.ex. VVS-larm) x
Ringklocks-, dörrsummer- och passerkontrollsystem samt
dörrtelefon (kopplad till elnätet)
x
Dörrtelefoners delar inomhus (lurar, ledningar och apparater) x
Till början av tabellen
Datakommunikationssystem
Husets distributionstavlor / telefondistributionstavlor x
Lägenheters distributionstavlor (teledistribution, IT-distribution) x
Telefonnät x
Allmänna kabeldragningar x
Optiska kabelnät x
Fasta kontaktuttag för datakommunikation och telefoner x
Till början av tabellen
Antennsystem
Centralantennanordningar x
Antenndosor x
Gasanordningar
Gasrör x
Gasmätare (gasverket) - -
Flytgasflaskor och -slangar x
Övriga gasanordningar (bl.a. spisar, kylskåp och vattenvärmare) x
Till början av tabellen
Övriga anordningar och apparaturer
Postlådor x
Brandvärn
- Brandvarnare x
- Brandposter x
- Eldsläckare utanför lägenheterna x
- Eldsläckare inne i lägenheterna x
- Sprinkleranordningar x
Avfallshantering
- gemensamma avfallspressar och avfallskärl x
- egna avfallspressar och avfallskärl x
Enhetliga namnskyltar och skyltar (i allmänna utrymmen) x
Kylrym, förråd
- konstruktioner x
- apparater x
Till början av tabellen
Aktieägares avgränsade gårdsområden
Gräsmattor m.m. x
Planteringar x
Träd x
Gränsstaket x
Förråd och takskydd på gårdsområden x
Belysningsarmaturer på gårdsområden (installerade av aktieägare) x
Terrasser

Till början av sidan

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Share
Öppettider
Ma-To 8.00-16.15
Pe 8.00-15.00

Ge dina kontaktuppgifter, vi kontaktar dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Kiinteistö Memo
Mariankatu 22 B 11
07900 LOVIISA

FO-nummer: 1053216-6
Telefonnummer: +35819532271

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.