Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

VIKTIG OCH NYTTIG INFORMATION FÖR FASTIGHETER OCH FASTIGHETSBOLAG

På den här sidan finns det nyttig information och nyttigt material för fastigheter och fastighetsbolag med anknytning till bl.a. boendetrygghet. Om ni vill fråga mer om temana, kan ni alltid kontakta oss och fråga mer. Fastighets Memo erbjuder kompletta disponenttjänster för fastighetsbolag och fastigheter i Lovisaområdet.

NYTTIGA LÄNKAR

HUSBOLAGENS TALKOFÖRSÄKRING

RÄDDNINGSPLAN OCH BEREDSKAP INFÖR ELAVBROTT

Räddningsbranschens centralorganisation i Finland informerar 31.1.2011

Störningssituationer borde beaktas fastigheternas räddningsplaner

Räddningsbranschens centralorganisation i Finland SPEK rekommenderar för fastigheter att de kontrollerar sina räddningsplaner och säkerställer att det också finns instruktioner i dem inför olika slags störningar i samhället. Omfattande och långvariga elavbrott har pinat Södra Savolax de senaste dagarna. Fastighetsbolag bör helst bedöma risken för elstörningar och fundera ut eventuella åtgärder inför sådana. Myndighetstjänsterna belastas i störningssituationer och det krävs då att familjer och samfund har en större förmåga att klara sig på egenhand än vanligt. Gemenskap och grannhjälp är viktiga faktorer.

Det är ett krav att fastigheter med fler än fem bostad har en räddningsplan. Planen är ett bra redskap när man bedömer riskerna från elavbrott och utformar instruktioner för invånarnas aktioner. I räddningsplanen bör man utse säkerhetspersonal som vid behov förmedlar instruktioner till de boende och hjälper dem som är i nöd.

Omfattande elavbrott påverkar all tillvaro. Utöver att belysning och uppvärmning bryts påverkar ett utdraget elavbrott även samhällsteknikens funktionsduglighet samt kommunikation. Tillgången på mat och bränslen kan försvåras när distributionsstationer och betalterminaler mörknar.

Ensamboende äldre och personer som är beroende av hjälp från utomstående bildar särskilda riskgrupper vid långa elavbrott. I bostadsbyggnader ska man helst kartlägga dem som hör till olika riskgrupper och kontrollera att allt är i sin ordning när det inträffar störningar. I fastighetsbolag med skyddsrum kan man utnyttja materialet för befolkningsskyddet. Skyddsrummets vattenreservoar kan användas till att lagra reservvatten. Däremot fungerar torrtoaletter fastän avloppsförsörjningen skulle svika.

Alla hushåll ska helst ha beredskap inför eventuella störningar. SPEK rekommenderar att alla hushåll har ett reservförråd med livsmedel och läkemedel över det dagliga behovet. Man ska även reservera ficklampor och en radio jämte batterier samt tillräckligt av kontanter för några dagars nödvändiga köp.

Andra råd för situationen:

 • Gå inte in i hissen
 • Slå av all elektrisk utrustning som blivit påslagen så att du inte glömmer dem på efter elavbrottet
 • Håll frysen stängd, så hålls kylan kvar i den bättre. Kylen kan också täckas över med en filt eller liknande
 • Stäng dörrarna och fönstren för att förhindra spillvärm
 • Elledningar som fallit på marken är farliga och man ska hålla sig på minst 30 meters avstånd från dem
 • Kontrollera att vattenledningarna inte kan frysa

Information och kommunikation är kritiska delområden vid störningar i elnätet. Räcker laddningen i mobiltelefonen och kan man få extra ström från t.ex. ett bilbatteri eller via en inverter? Det bör finnas en fungerande batteriradio för myndighetsmeddelanden. Man kan också lyssna på Finlands Rundradios sändningar kan med en bilradio. I omfattande störningssituationer kan verksamheten vid nödcentralen vara överbelastad och ett utdraget elavbrott kan också störa mobiltelefonnätets funktionsduglighet. Det kan alltså dröja att man får hjälp. Räddningsverken och nödcentralerna ger anvisningar om situationen.

Kommunerna har ansvaret för grundförsörjningen av befolkningen i störningssituation, dvs. till exempel för arrangemangen för nödinkvartering och bespisning. Myndigheterna ger anvisningar om distribution av reservvatten. Räddningsmyndigheterna ansvarar för eventuella evakueringar och brådskande räddningsuppdrag. Elbolagen informerar om felsituationer och ger andra råd. Räddningsverken och regionförvaltningsmyndigheterna informerar om kommun- och regionspecifika aktioner.

Tillbaka upp

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Share

ÖPPETTIDER
MA 9.00-17.00
TI-TO 9.00-15.00
FRE 9.00-13.00

Ge dina kontaktuppgifter, vi kontaktar dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Kiinteistö Memo
Mariankatu 22 B 11
07900 LOVIISA

FO-nummer: 1053216-6
Telefonnummer: +35819532271

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.